1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Rekisterinpitäjä: Töölön Laskenta Oy, Timo Mäkelä
Osoite: Mechelininkatu 10 A 1 00100 Helsinki
Puhelin: +358440777074
Sähköposti: timo.makela@toolonlaskenta.fi
Yhteyshenkilö ja tietosuojavastaava: Timo Mäkelä

2. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt
Asiakasrekisteri. Rekisterissä käsitellään yrityksen asiakastietoja.

3. Henkilötietojen käsittelynkäyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoituksena on asiakasyritysten ajantasainen hallinta ja ylläpito.
Rekisteriä käytetään yrityksen laskutuksessa, palkanlaskennassa ja asiakkuuden kannalta tärkeiden viestienlähettämisessä.
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

4. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä käsitellään yrityksen asiakkaiden yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja.
Näitä tietoja ovat:

 
5. Säännönmukaiset tietolähteet
Yhteystiedot kerätään asiakasyrityksen yhteyshenkilöiltä.

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Yrityksen asiakkaiden yhteystietoja säilytetään Töölön Laskenta Oy:n laskutus- ja palkanlaskentaohjelmistojen asiakasrekistereissä. Rekisterit ovat suojattu salasanoilla. Henkilötietoihin pääsy on rajattu, eikä tietoja luovuteta muille toimijoille. Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yrityksen asiakas. Asiakkuuden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti 12 kuukautta. Kaikki manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Rekisteritiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja asiakastietojen käyttöä valvotaan. Yrityksenkäytössä olevat laitteet ja työasemat on suojattu. Yrityksen sähköpostiohjelma tallentaa yritykselle tulleiden ja lähetettyjen viestien sähköpostiosoitteet. Yrityksen kotisivuilla olevien yhteydenottolomakkeiden kautta lähetetyt tiedot välittyvät yrityksen sähköpostiin https-suojatulla yhteydellä. Sähköpostienpalvelimen tietoturvasta huolehtii luotettava kotimainen palveluntarjoaja.

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Henkilötietoja säilytetään ainoastaan yrityksen palkanlaskennan järjestelmässä, johon on pääsy salasanalla. Henkilötietoja ei luovuteta muille toimijoille.

8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Yritys ei käytä yhteystietojen käsittelyssä tai sen siirrossa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella olevia palveluja, eikä tietoihin anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi.

9. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yrityksen asiakas. Asiakkuuden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti 12 kuukautta.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Tarkastus tapahtuu tilitoimiston tiloissa ja niin, että henkilö todistaa ensin henkilöllisyytensä.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö-kohdanyksi (1) mukaisesti. Yritys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yritys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

12. Yhteydenotot
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä rekisterin ylläpitäjän sähköpostiin timo.makela@toolonlaskenta.fi.

13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.
Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 7.2.2022.